Strona główna » z życia szkoły » Dofinansowanie do zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna”

Dofinansowanie do zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna”

Pomoc dla uczniów – wyprawka w roku szkolnym 2011/2012

Z dniem 15 czerwca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652). Rozporządzenie stanowi realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

Na czym polega pomoc?

Pomoc polega na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego.

Kto może ją otrzymać?

Dofinansowanie jest udzielane:

a) uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w:

 • klasach I-III szkoły podstawowej,
 • w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • w klasie III gimnazjum,
 • w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;

b) uczniom:

 • słabo widzącym,
 • niesłyszącym,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Kryteria pomocy

Uczeń może otrzymać pomoc tylko i wyłącznie, jeżeli spełni jedno z następujących kryteriów:

 • dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie,
 • dochód na członka rodziny przekracza kwotę 351 zł netto miesięcznie, ale występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne);
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników – decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

Wysokość pomocy

Wartość dofinansowania nie może przekroczyć:

– 180 zł:

 • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
 • dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;

– 325 zł:

 • dla uczniów klas III gimnazjów,
 • dla uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
 • dla uczniów klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,
 • dla uczniów klas VI ogólnokształcących szkół baletowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych;

– 210 zł:

 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych;

– 315 zł:

 • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych;

– 390 zł:

 • dla uczniów niepełnosprawnych kształcących się w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz
 • dla uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych.

Do kogo złożyć wniosek?

Wnioski należy złożyć do dyrektora szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012, w terminie ustalonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypadku szkół artystycznych, w terminie ustalonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W gminie Otyń wnioski składać można do 5 września 2011.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy),
 • nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby (za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych).

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o wysokości dochodu,
 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku uczniów niepełnosprawnych).

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć:

 • wyjątkowo oświadczenie o wysokości dochodu,
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego – gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • uzasadnienie – w przypadku ucznia:
  – którego dochód na członka rodziny przekracza kwotę 351 zł netto miesięcznie, ale znajduje się w szczególnej sytuacji życiowej wskazanej w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  – szkoły prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zwrot kosztu zakupu podręczników

Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (do wysokości pomocy określonej w tabeli) po przedłożeniu dowodu zakupu (faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunku, paragonu lub oświadczenie o zakupie podręczników). W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane do wysokości wartości pomocy określonej w tabeli, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Archiwum strony

Poczta pracownicza